مقصد شناسی

هر چند که راه سخت و مسیر نامیسر است

دانش ز راه ز ندانی که بهتر است

پس گام اول آن است که بدانی روی کجا

و آن گه بپرس چگونه، که سوالت بود بجا

مقصد شناس و بدان شکل منزلت

تا آن که علم ره شود شاید میسرت

/ 0 نظر / 37 بازدید